Câu hỏi: Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của

Câu hỏi: Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của
A. Khí quyển. B. Thủy quyển.
C. Sinh quyển. D. Thổ nhưỡng quyển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/74 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh