Câu hỏi: Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là?

Câu hỏi: Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là?
A. Hồng Công và Thượng Hải.
B. Hồng Công và Ma Cao.
C. Hồng Công và Quảng Châu.
D. Ma Cao và Thượng Hải.

Gợi ý câu trả lời

Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là Hồng Công và Ma Cao.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh