Câu hỏi: Hai ngành dịch vụ có vai trò quan trọng hàng đầu ở Nhật Bản là?

Câu hỏi: Hai ngành dịch vụ có vai trò quan trọng hàng đầu ở Nhật Bản là?
A. Thương mại và du lịch.
B. Du lịch và tài chính.
C. Thương mại và tài chính.
D. Tài chính và giao thông biển.

Gợi ý câu trả lời

Thương mại và tài chính là 2 ngành chủ chốt trong phát triển dịch vụ ở Nhật Bản
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh