Câu hỏi: Hai tuyến đường sông quan trọng nhất ở châu Âu hiện nay là

Câu hỏi: Hai tuyến đường sông quan trọng nhất ở châu Âu hiện nay là
A. Vônga, Rainơ.
B. Rainơ, Đa nuýp.
C. Đanuýp, Vônga.
D. Vônga, Iênitxây.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/138, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh