Câu hỏi: Hậu quả lớn nhất của việc phân bố dân cư chưa hợp lí của nước ta là

Câu hỏi: Hậu quả lớn nhất của việc phân bố dân cư chưa hợp lí của nước ta là
A. khó khăn cho việc khai thác tài nguyên.
B. ô nhiễm môi trường.
C. gây lãng phí nguồn lao động.
D. giải quyết vấn đề việc làm.

Gợi ý câu trả lời

A Bài 16: Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư ở nước ta: Mục 3 phân bố dân cư chưa hợp lí – ý b giữa thành thị với nông thôn.

Author: Cô Minh Anh