Câu hỏi: Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng?
A. Ăn mòn hóa học là một quá trình phản ứng trong đó kim loại là chất bị ăn mòn.
B. Ăn mòn hóa học xảy ra tại bề mặt kim loại.
C. Ăn mòn hóa học càng mạnh khi nồng độ chất ăn mòn càng lớn và nhiệt độ càng cao.
D. Cả A, B, C đều đúng

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh