Câu hỏi: Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng Giai đoạn 1950 – 1955 đến giai đoạn 2010 – 2015, tỉ suất tử thô

Câu hỏi: Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng
Giai đoạn 1950 – 1955 đến giai đoạn 2010 – 2015, tỉ suất tử thô
A. Của thế giới giảm 17‰
B. Của các nước phát triển giảm 5‰
C. Của các nước phát triển giảm 21‰
D. Của thế giới và các nhóm nước giảm bằng nhau .

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A, B
Giải thích: Qua biểu đồ, rút ra nhận xét sau:
– Tỉ suất tử thô của thế giới, các nước phát triển và đang phát triển đều có biến động.
– Tỉ suất tử thô của toàn thế giới giảm 17‰, các nước phát triển giảm 5‰ và các nước đang phát triển có tỉ suất tử thô giảm 21‰.

Author: Cô Minh Anh