Câu hỏi: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

Câu hỏi: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là
A. làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.
B. làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.
C. làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.
D. làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/29 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh