Câu hỏi: Hệ quả nào sau đây không phải là của khu vực hóa kinh tế?

Câu hỏi: Hệ quả nào sau đây không phải là của khu vực hóa kinh tế?
A. Tăng cường quá trình toàn cầu hóa kinh tế.
B. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.
C. Tạo nên động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế.
D. Tăng cường tự do hóa thương mại, đầu twu dịch vụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/12, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh