Câu hỏi: Hiện nay có bao nhiêu quốc gia tham gia vào ASEAN

Câu hỏi: Hiện nay có bao nhiêu quốc gia tham gia vào ASEAN
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. 10
Giải thích: Hiện nay có 10 quốc gia tham gia vào ASEAN: Thái Lan, In-đo-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Bru-nây (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh