Câu hỏi: Hiện nay do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá, chức năng của quần cư nông thôn ngoài sản xuất nông nghiệp ra còn có thêm

Câu hỏi: Hiện nay do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá, chức năng của quần cư nông thôn ngoài sản xuất nông nghiệp ra còn có thêm
A. Ngân hàng.
B. Thông tin liên lạc.
C. Du lịch thể thao.
D. Không có chức năng nào.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/95, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh