Câu hỏi: Hiện nay, những vấn đề nào đã và đang đe dọa cuộc sống của người dân châu Phi?

Câu hỏi: Hiện nay, những vấn đề nào đã và đang đe dọa cuộc sống của người dân châu Phi?
A. Tuổi thọ trung binh thấp, dân số tăng nhanh.
B. Tình trạng mù chữ, thất học gia tăng.
C. Xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật.
D. Phân bố dân cư không đều, nội chiến.

Gợi ý câu trả lời

Xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật ⇒ những thách thức lớn đang đe dọa cuộc sống người dân châu Phi
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh