Câu hỏi: Hiện nay, sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đang mở rộng xuống vùng?

Câu hỏi: Hiện nay, sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đang mở rộng xuống vùng?
A. Phía Tây Bắc và ven Thái Bình Dương.
B. Phía Nam và ven Thái Bình Dương.
C. Phía Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô.
D. Ven Thái Bình Dương và ven vịnh Mê-hi-cô.

Gợi ý câu trả lời

Trước đây công nghiệp Hoa Kì tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống; hiện nay mở rộng xuống phía nam và Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh