Câu hỏi: Hiện tượng già hóa dân số thế giới được thể hiện ở

Câu hỏi: Hiện tượng già hóa dân số thế giới được thể hiện ở
A. tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng cao.
B. tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng giảm.
C. tuổi thọ trung của dân số ngày càng tăng.
D. số người trong độ tuổi lao động tăng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/13, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh