Câu hỏi: Hiện tượng nào dưới đây không biểu hiện cho quy luật địa đới?

Câu hỏi: Hiện tượng nào dưới đây không biểu hiện cho quy luật địa đới?
A. Các đai khí áp.
B. Gió mùa.
C. Gió Mậu dịch.
D. Gió Tây ôn đới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Hiện tượng biểu hiện cho quy luật địa đới là sự phân bố các vành đai nhiệt trên Trái Đất, các đai gió (gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới, gió Đông cực) và các đai khí áp, các đới khí hậu trên Trái Đất, các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật.

Author: Cô Minh Anh