Câu hỏi: Hiện tượng nào sau đây không phải do tác động của nội lực?

Câu hỏi: Hiện tượng nào sau đây không phải do tác động của nội lực?
A. Nâng lên hạ xuống
B. Đứt gãy
C. Uốn nếp
D. Bồi tụ

Gợi ý câu trả lời

Tác động của nội lực biểu hiện thông qua các vận động kiến tạo, làm cho các lục địa nâng lên hay hạ xuống,uốn nếp hay đứt gãy, gây ra động đất hay núi lửa…
⇒ Bồi tụ không phải là tác động của nội lực
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh