Câu hỏi: Hiện tượng nào sau đây là do tác động của nội lực?

Câu hỏi: Hiện tượng nào sau đây là do tác động của nội lực?
A. Xâm thực.
B. Bồi tụ.
C. Uốn nếp.
D. Nấm đá.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh