Câu hỏi: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào năm:

Câu hỏi: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào năm:
A. 1965B. 1966
C. 1967D. 1968

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. 1967
Giải thích: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào ngày 8 tháng 8 năm 1967. (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh