Câu hỏi: Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ bao gồm các nước:

Câu hỏi: Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ bao gồm các nước:
A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê
B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô
C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da.
D. Ca-na-da, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II.1, SGK/11 – 12 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh