Câu hỏi: Hình thức chăn nuôi hiện nay đem lại hiệu quả cao.

Câu hỏi: Hình thức chăn nuôi hiện nay đem lại hiệu quả cao.
A. Chăn nuôi theo lối quảng canh.
B. Chăn nuôi tập trung theo hệ thống chuồng trại.
C. Chăn nuôi công nghiệp theo hướng chuyên môn hoá.
D. Chăn nuôi bán công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Hình thức chăn nuôi hiện nay đem lại hiệu quả cao là chăn nuôi công nghiệp theo hướng chuyên môn hoá.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh