Câu hỏi: Hình thức chăn nuôi nào sau đây là biểu hiện của nền nông nghiệp hiện đại ?

Câu hỏi: Hình thức chăn nuôi nào sau đây là biểu hiện của nền nông nghiệp hiện đại ?
A. Chăn nuôi chăn thả.
B. Chăn nuôi chuồng trại.
C. Chăn nuôi công nghiệp.
D. Chăn nuôi nửa chuồng trại.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/114 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh