Câu hỏi: Hình thức tổ chức chủ yếu trong nông nghiệp Hoa Kì là

Câu hỏi: Hình thức tổ chức chủ yếu trong nông nghiệp Hoa Kì là
A. các hộ gia đình.
B. các hợp tác xã.
C. các trang trại.
D. các nông trường.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/42, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh