Câu hỏi: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

Câu hỏi: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là
A. Vùng công nghiệp.
B. Khu công nghiệp tập trung.
C. Điểm công nghiệp.
D. Trung tâm công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, thường gắn với một điểm dân cư, phân bố gần các vùng nguyên – nhiên liệu.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh