Câu hỏi: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

Câu hỏi: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là
A. Vùng công nghiệp.
B. Khu công nghiệp tập trung.
C. Điểm công nghiệp.
D. Trung tâm công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh