Câu hỏi: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất ?

Câu hỏi: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất ?
A. Điểm công nghiệp.
B. Khu công nghiệp tập trung.
C. Trung tâm công nghiệp.
D. Vùng công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh