Câu hỏi: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là

Câu hỏi: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là
A. Trang trại.
B. Hợp tác xã.
C. Hộ gia đình.
D. Vùng nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là vùng nông nghiệp và thấp nhất là hộ gia đình.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh