Câu hỏi: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là

Câu hỏi: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là
A. Trang trại.
B. Hợp tác xã.
C. Hộ gia đình.
D. Vùng nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Vùng nông nghiệp là hình thức cao nhất, là lãnh thổ nông nghiệp tương đối đồng nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh