Câu hỏi: Hoa Kì có cán cân xuất nhập khẩu là

Câu hỏi: Hoa Kì có cán cân xuất nhập khẩu là
A. -770 tỉ USD. B. 760 tỉ USD.
C. 770 tỉ USD. D. -760 tỉ USD.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Hoa Kì có cán cân xuất nhập khẩu = xuất khẩu – nhập khẩu = 1610 – 2380 = -770 tỉ USD. Như vậy, Hoa Kì có cán cân xuất nhập khẩu là – 770 USD → Hoa Kì nhập siêu.

Author: Cô Minh Anh