Câu hỏi: Hòa tan 12g hỗn hợp gồm Al, Ag vào dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, dư. Phản ứng kết thúc thu được 13,44 lít khí H$_{2}$ (đktc) . Thành phần % khối lượng của Al, Ag trong hỗn hợp lần lượt là

Câu hỏi: Hòa tan 12g hỗn hợp gồm Al, Ag vào dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, dư. Phản ứng kết thúc thu được 13,44 lít khí H$_{2}$ (đktc) . Thành phần % khối lượng của Al, Ag trong hỗn hợp lần lượt là
A. 70% và 30%
B. 90% và 10%
C. 10% và 90%
D. 30% và 70%

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh