Câu hỏi: Hoà tan 16,8g kim loại vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H$_{2}$ (đktc). Kim loại đem hoà tan là (Biết trong muối thu được sau phản ứng kim loại có hóa trị II)

Câu hỏi: Hoà tan 16,8g kim loại vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H$_{2}$ (đktc). Kim loại đem hoà tan là (Biết trong muối thu được sau phản ứng kim loại có hóa trị II)
A. Mg
B. Zn
C. Pb
D. Fe

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Ta có: n$_{khí}$ = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol, gọi kim loại là M

Author: Cô Minh Anh