Câu hỏi: Hoà tan hết 12g một kim loại ( hoá trị II) bằng dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng thu được 6,72 lít khí H$_{2}$ (đktc). Kim loại này là:

Câu hỏi: Hoà tan hết 12g một kim loại ( hoá trị II) bằng dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng thu được 6,72 lít khí H$_{2}$ (đktc). Kim loại này là:
A. Zn
B. Fe
C. Ca
D. Mg

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Gọi kim loại là M, tính được n$_{khí}$ = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol
Vậy kim loại cần tìm là Ca.

Author: Cô Minh Anh