Câu hỏi: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít H$_{2}$ (đktc). Giá trị của V là:

Câu hỏi: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít H$_{2}$ (đktc). Giá trị của V là:
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh