Câu hỏi: Hoang mạc nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc?

Câu hỏi: Hoang mạc nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc?
A. Tacla Macan.
B. Kalahari.
C. Victoria Lớn.
D. Colorado.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Hoang mạc thuộc lãnh thổ Trung Quốc là hoang mạc Tacla Macan (Quan sát bản đồ địa hình và khoáng sản Trung Quốc – SGK/87, địa lí 11 cơ bản). Hoang mạc Victoria Lớn ở châu Úc, Hoang mạc Kalahari ở Châu Phi. Hoang mạc Colorado ở Bắc Mỹ.

Author: Cô Minh Anh