Câu hỏi: Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản ở nước ta nếu không được chú ý đúng mức về vấn đề môi trường, sẽ có thể làm tổn hại đến những quyển thành phần nào sau đây?

Câu hỏi: Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản ở nước ta nếu không được chú ý đúng mức về vấn đề môi trường, sẽ có thể làm tổn hại đến những quyển thành phần nào sau đây?
A. Khí quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, thủy quyển.
B. Thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển.
C. Thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, thủy quyển.
D. Khí quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, thủy quyển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Khai thác và chế biến khoáng sản gồm các hoạt động khai thác trực tiếp các mỏ khoáng sản lộ thiên hoặc ở lòng đất; sàng lọc chế biến khoáng sản (sàng lọc, nung đốt các mỏ quặng). Như vậy, hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản ở nước ta nếu không được chú ý đúng mức về vấn đề môi trường, sẽ có thể làm tổn hại đến khí quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, thủy quyển.

Author: Cô Minh Anh