Câu hỏi: Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?

Câu hỏi: Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?
A. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày.
B. Xuất bản phẩm với nhiều thứ tiếng.
C. Các trường học phối hợp tổ chức khóa đào tạo chung.
D. Tổ chức các hoạt động chính trị.

Gợi ý câu trả lời

Liên kết vùng châu Âu (Euroregion) – chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác kinh tế, xã hội, văn hóa một cách tự nguyện vì lợi ích chung các bên tham gia.
⇒ Như vậy, liên kết vùng không gồm lĩnh vực chính trị ⇒ việc tốt chức các hoạt động chính trị không được thực hiện trong liên kết vùng
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh