Câu hỏi: Hoạt động thương mại có vai trò giải thích tiêu dùng vì

Câu hỏi: Hoạt động thương mại có vai trò giải thích tiêu dùng vì
A. Mọi sản phẩm đều đem ra trao đổi trên thị trường.
B. Là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng.
C. Luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.
D. Tạo ra tập quán tiêu dùng mới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Hoạt động thương mại có vai trò Giải thích tiêu dùng vì nó có thể tạo ra tập quán tiêu dùng mới.

Author: Cô Minh Anh