Câu hỏi: Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường ?

Câu hỏi: Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường ?
A. Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất.
B. Hội nghị các nước ASEAN.
C. Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ.
D. Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/162 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh