Câu hỏi: Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường?

Câu hỏi: Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường?
A. Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất.
B. Hội nghị các nước ASEAN.
C. Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ.
D. Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/162, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh