Câu hỏi: Kênh đào Xuy-ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển ?

Câu hỏi: Kênh đào Xuy-ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển ?
A. Lương thực, thực phẩm.
B. Hàng tiêu dùng.
C. Máy móc công nghiệp.
D. Dầu mỏ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh