Câu hỏi: Kết cấu dân số theo khu vực kinh tế thường phản ánh đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Kết cấu dân số theo khu vực kinh tế thường phản ánh đặc điểm nào dưới đây?
A. Trình độ phát triển kinh tế
B. Đặc điểm sinh tử của dân số.
C. Tổ chức đời sống xã hội.
D. Khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Kết cấu dân số theo khu vực kinh tế là tỉ trọng lao động trong các khu vục kinh tế (nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng, dịch vụ). Vì vậy, dựa vào tỉ trọng lao động phân bổ ở các khu vực kinh tế có thể biết được trình độ phát triển kinh tế của quốc gia đó.

Author: Cô Minh Anh