Câu hỏi: Kết cấu dân số theo nghề nghiệp của toàn thế giới hiện nay đang thay đổi theo xu hướng

Câu hỏi: Kết cấu dân số theo nghề nghiệp của toàn thế giới hiện nay đang thay đổi theo xu hướng
A. Giảm tỷ lệ của ngành xây dựng và dịch vụ.
B. Giảm tỷ lệ của ngành nông nghiệp.
C. Giảm tỷ lệ của ngành xây dựng và tăng dịch vụ.
D. Tẳng tỷ lệ của ngành nông nghiệp và giảm dịch vụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh