Câu hỏi: Kết quả của phong hóa lí học là

Câu hỏi: Kết quả của phong hóa lí học là
A. chủ yếu làm biến đổi thành phần tính chất hóa học của đá và khoáng vật.
B. phá hủy đá và khoáng vật nhưng không làm biến đổi chúng về màu sắc thành phần và tính chất hóa học.
C. chủ yếu làm cho đá và khoáng vật nứt vỡ nhưng đồng thời làm thay đổi thành phần tính chất hóa học của chúng.
D. phá hủy đá và khoáng vật đồng thời di chuyển chứng từ nơi khác.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/32 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh