Câu hỏi: Khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản mang lại lợi nhuận cao cho

Câu hỏi: Khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản mang lại lợi nhuận cao cho
A. các Nhà nước châu Phi.
B. các công ti tư bản nước ngoài.
C. các nhà đầu tư tư nhân.
D. người nông dân được hưởng lợi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Việc khau thác khoáng sản nhằm mang lại lợi nhuận cao cho nhiều công ti tư bản nước ngoài đã làm cho nguồn tài nguyên này bị cạn kiệt và môi trường bị tàn phá.

Author: Cô Minh Anh