Câu hỏi: Khe rành, thung lũng sông là địa hình xâm thực do

Câu hỏi: Khe rành, thung lũng sông là địa hình xâm thực do
A. Gió.
B. Nhiệt độ.
C. Nước.
D. Con người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Khe rành, thung lũng sông là địa hình xâm thực do dòng chảy.

Author: Cô Minh Anh