Câu hỏi: Khí CO bị lẫn tạp chất là khí CO$_{2}$. Cách làm nào sau đây có thể thu được CO tinh khiết?

Câu hỏi: Khí CO bị lẫn tạp chất là khí CO$_{2}$. Cách làm nào sau đây có thể thu được CO tinh khiết?
A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)$_{2}$ dư.
B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl$_{2}$ dư
C. Dẫn hỗn hợp qua NH$_{3}$.
D. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO$_{3}$)$_{2}$.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A.
Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch Ca(OH)$_{2}$ dư; CO$_{2}$ phản ứng bị giữ lại trong bình, CO không phản ứng thoát ra khỏi bình thu được CO tinh khiết.
CO$_{2}$ + Ca(OH)$_{2}$ → CaCO$_{3}$ (↓) + H$_{2}$O

Author: Cô Minh Anh