Câu hỏi: Khí CO$_{2}$ điều chế trong phòng TN thường lẫn khí HCl và hơi nước. Để loại bỏ HCl và hơi nước ra khỏi hỗn hợp, ta dùng

Câu hỏi: Khí CO$_{2}$ điều chế trong phòng TN thường lẫn khí HCl và hơi nước. Để loại bỏ HCl và hơi nước ra khỏi hỗn hợp, ta dùng
A. Dung dịch NaOH đặc.
B. Dung dịch Na$_{2}$CO$_{3}$ bão hoà và dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ đặc.
C. Dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ đặc.
D. Dung dịch NaHCO$_{3}$ bão hoà và dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ đặc.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh