Câu hỏi: Khi giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31 – 12 năm 2015 thì ở Việt Nam là

Câu hỏi: Khi giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31 – 12 năm 2015 thì ở Việt Nam là
A. 17 giờ ngày 31 -12 năm 2015.
B. 17 giờ ngày 1 – 1 năm 2016.
C. 7 giờ ngày 31 – 12 năm 2015.
D. 7 giờ ngày 1 – 1 năm 2016.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Việt Nam mũi giờ số 7 còn GMT múi giờ số 0, cách nhau 7 múi giờ về phía Đông nên khi GMT là 24h thì Việt Nam là 24 + 7 = 31h (tức là Việt Nam lúc đó sẽ thêm 1 ngày và 7h). Vậy, khi giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31 – 12 năm 2015 thì ở Việt Nam là 7h ngày 1 – 1 năm 2016.

Author: Cô Minh Anh