Câu hỏi: Khi gió khô xuống núi, núi ở độ cao 3000m, nhiệt độ của không khí trong gió sẽ là 70C thì khi xuống đến độ cao 400m, nhiệt độ của không khí trong gió sẽ là bao nhiêu?

Câu hỏi: Khi gió khô xuống núi, núi ở độ cao 3000m, nhiệt độ của không khí trong gió sẽ là 70C thì khi xuống đến độ cao 400m, nhiệt độ của không khí trong gió sẽ là bao nhiêu?
A. 30[sup]0[/sup]C.
B. 32[sup]0[/sup]C.
C. 35[sup]0[/sup]C.
D. 33[sup]0[/sup]C

Gợi ý câu trả lời

Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm, cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm xuống 0,6[sup]0[/sup]C và khi vượt qua bên kia sườn dốc nhiệt độ sẽ tăng 1[sup]0[/sup]C/100m.
– Độ cao từ 3000m đến 400m là 2600m nên số độ tăng khi từ 3000m xuống đến độ cao 400m sẽ là: (2600 x 1) / 100 = 26[sup]0[/sup]C.
– Nhiệt độ tại độ cao 400m là: 26 + 7 = 33[sup]0[/sup]C.
Như vậy khi gió khô xuống núi, núi ở độ cao 3000m nhiệt độ của không khí trong gió sẽ là 7[sup]0[/sup]C thì khi xuống đến độ cao 400m, nhiệt độ của không khí trong gió sẽ là 33[sup]0[/sup]C (tăng thêm 26[sup]0[/sup]C).
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh