Câu hỏi: Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

Câu hỏi: Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?
A. Thảo nguyên. Đất đen.
B. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt .Đất đỏ nâu.
C. Hoang mạc và bán hoang mạc .Đất xám.
D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng (feralit).

Gợi ý câu trả lời

Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có thảm thực vật rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt, đất đỏ nâu.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh