Câu hỏi: Khí hậu có ảnh hưởng lớn nhất tới khía cạnh nào của sản xuất nông nghiệp?

Câu hỏi: Khí hậu có ảnh hưởng lớn nhất tới khía cạnh nào của sản xuất nông nghiệp?
A. Xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ,…
B. Quy mô sản xuất nông nghiệp.
C. Đầu tư cơ sở vật chât cho sản xuất nông nghiệp.
D. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Các điều kiện khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa,…) có ảnh hưởng rất lớn tới việc xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ,… tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.
Ví dụ: Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có khí hậu cận xích đạo (nhiệt độ cao, tương đối ổn định,…) nên trồng được các cây nhiệt đới như cà phê, cao su, ca cao,… Còn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông lạnh nên trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới như chè, bắp cải, su hào,…
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh